Tatralandia

Ubytovaci poriadok

1. Chatová osada môže ubytovať iba hosťa, ktorého riadne prihlási. Za týmto účelom predloží hosť príslušnému pracovníkovi chatovej osady ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad totožnosti. Chatová osada vydá ihneď pri nástupe ubytovací preukaz, na ktorom bude uvedené meno hosťa, číslo bungalovu/ apartmánu, dĺžka pobytu, zaplatené služby a čas na uvoľnenie bungalovu/apartmánu v posledný deň pobytu.

2. Chatová osada poskytuje ubytovaným hosťom služby v rozsahu, ktorý určuje príslušný právny predpis.

3. Pri opakovanom príchode do chatovej osady je hosť povinný preukázať sa platným ubytovacím preukazom, rovnako ako pri vyzdvihnutí si kľúča na recepcii a pri prechode do areálu Aquaparku Tatralandia a pri využití Skibusu do lyžiarskeho strediska Jasná, pri využití zliav Bonus Booku.

4. Chatová osada môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie, než bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od pôvodnej objednávky.

5. Na základe objednaného ubytovania je chatová osada povinná ubytovať hosťa najskôr od 16:00 hodiny. V prípade, že klient nemá uhradenú zálohu za ubytovanie, je chatová osada povinná rezervovať kapacitu najneskôr do 18:00 hod v deň príchodu. Pri zaplatenej zálohovej platbe, je povinná recepcia rezervovať kapacitu 24 hodín od termínu pôvodného nástupu na pobyt. Po tomto čase môže chatová osada kapacitou voľne disponovať. V prípade, že klient písomne rezerváciu nezruší, či nepožiada o jej zmenu či presunutie vo vyššie uvedenej lehote, stráca nárok na akúkoľvek kompenzáciu, či presun nevyčerpanej rezervácie na iný termín zo strany ubytovacieho rezortu.

6. Ak hosť požiadal o predĺženie ubytovania, môže mu chatová osada ponúknuť aj iný bungalov alebo apartmán než ten, v ktorom bol pôvodne ubytovaný, prípadne jeho žiadosť z kapacitných dôvodov odmietnuť.

7. Chatová osada nezodpovedá za cennosti, šperky a peniaze hostí vnesené do ubytovacieho zariadenia, rovnako ako za škody spôsobené na majetku hosťa. Toto sa vzťahuje aj na automobily, motorky, bicykle, lyže. K dispozícii je trezor na recepcii. Areál Holiday Village Tatralandia nie je strážený kamerovým systémom.

8. V bungalove/apartmáne môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka chatovej osady a to po zapísaní sa do knihy návštev v čase od 08:00 do 22:00 hodiny.

9. Pri chorobe alebo zranení hosťa chatová osada zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice na náklady klienta.

10. Hosť používa ubytovaciu jednotku len v čase, ktorý bol vopred dohodnutý s chatovou osadou. Hosť je oprávnený používať prenajaté ubytovanie najneskôr do 10:00 hodiny posledného dňa pobytu. V prípade, že tento čas nebude dodržaný, budú hosťovi účtované nasledovné poplatky: uvoľnenie bungalovu resp. apartmánu do 12:00 hod. 20 € do 12:00 (chatky typ A a B) a 40€ (typ C), uvoľnenie bungalovu resp. apartmánu do 14:00 hod. 30 € do 14:00 (A a B) a 60 € (typ C) / za chatku. Ak tak hosť neurobí v stanovenej lehote, chatová osada má právo mu účtovať pobyt aj za nasledujúci deň.

11. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 10. hodinou ráno, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc. Ak sa chce ubytovať po 10. hodine, zaplatí poplatok 20 € za chatku.

12. V ubytovacej jednotke ani v spoločenských priestoroch chatovej osady nesmie hosť bez súhlasu vedenia chatovej osady premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete, alebo iné inštalácie.

13. V chatovej osade a zvlášť v bungalove/apartmáne nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, masážny strojček, sušič vlasov a pod.)

14. Pred odchodom je hosť povinný v ubytovacej jednotke umyť a odložiť kuchynský riad, ktorý počas pobytu použil, uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť v bungalove resp. apartmáne a v príslušenstve svetlo, pozatvárať okná, povypínať elektrospotrebiče, uzamknúť dvere a kľúč odovzdať na recepcii. V prípade, že tak nevykoná, môže mu byť účtovaný poplatok za upratanie 20€. V prípade straty kľúča sa hosťovi účtuje pokuta vo výške 70€, v prípade straty čipu je poplatok až do výšky max. 70€ a v prípade poškodenia inventáru danej ubytovacej jednotky bude klientovi účtovaný poplatok za poškodenie predmetov v sume 200% z pôvodnej ceny predmetu.

15. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých ani v bungalove resp. apartmáne a ani v ostatných spoločenských priestoroch chatovej osady.

16. Hosťom nie je dovolené brať do ubytovacej jednotky a uschovávať v nej športové náradie a predmety, na úschovu ktorých je vyhradené miesto.

17. Z hygienických a bezpečnostných dôvodov chatová osada nemôže ubytovať psov a iné zvieratá. V prípade nedodržania tohto nariadenia si prevádzkovateľ nárokuje pokutu 60 EUR na noc.

18. V čase od 22:00 hod do 06:00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný pokoj.

19. Za škody spôsobené na majetku chatovej osady zodpovedá hosť podľa platných predpisov.

20. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom, spravidla pred nástupom na pobyt. Účet je splatný pri predložení.

21. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť zálohu vo výške 100 €, 400 PLN, alebo 3000 CZK, ktorá je určená na pokrytie škôd spôsobených hosťom na zariadení chatovej osady. Pri zistení škody alebo chýbajúcej časti inventáru bude záloha použitá na uhradenie tejto škody. Záloha, alebo jej alikvotná časť bude hosťovi prinavrátená pri ukončení pobytu.

22. Ubytovateľ je oprávnený umožniť vstup svojim vybraným zamestnancom t.j. pracovníci údržby, chyžné a recepčné do ubytovacieho objektu za účelom odstránenia závady, preriaďovania a v iných prípadoch nevyhnutných na to, aby bola zabezpečená prevádzkyschopnosť ubytovania, alebo aby bolo zabránené vzniku škody ubytovateľovi, či klientovi aj bez oznámenia klientovi. Pracovníci ubytovateľa budú pri vstupe do ubytovacieho objektu riadne označení menovkou.

23. Dopĺňanie toaletného papiera a sáčkov do koša sa vykonáva po treťom dni ubytovania položením na lavičku v chodbe. Výmena posteľnej bielizne, či uterákov sa uskutočňuje po treťom dni ubytovania, po predchádzajúcom oznámení na recepcii a následnom pripravení špinavých kusov na lavičku v chodbe, vždy kus za kus.

24. Cenník služieb za prechodné ubytovanie a za ďalšie služby je k nahliadnutiu v recepcii chatovej osady.

25. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti chatovej osady prijíma vedenie chatovej osady prostredníctvom recepcie.

26. V prípade zabudnutej veci v ubytovacej jednotke bude na požiadavku klienta o nájdenie stratenej veci prihliadané, len ak klient avizuje zabudnutie veci do 24 hodín od check outu. Ubytovateľ neručí za nájdenie zabudnutej veci a jej vymáhanie, resp. vymáhanie náhrady je vylúčené. Nájdené zabudnuté predmety budú klientovi doručené len na základe jeho požiadavky a na jeho náklady.

27. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší, má vedenie chatovej osady právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času. Zaplatením zálohovej platby klient súhlasí s podmienkami ubytovacieho poriadku.

28. V bungalovoch/apartmánoch je prísny zákaz fajčiť. Pri porušení tohto zákazu bude zákazníkovi vyrubená pokuta 50 €, ktorú si bude chatová osada nárokovať z kaucie hosťa.

29. Hosť je povinný zanechať bungalov/apartmán v pôvodnom stave, v prípade porušenia tohto bodu, bude zákazník odhlásený z pobytu až po uvedení bungalovu/ apartmánu do pôvodného stavu, pričom si chatová osada nárokuje účtovať ďalšie plynutie pobytu v zmysle aktuálneho cenníka.

30. Čip umožňuje hosťom využívať platené služby v Aquaparku Tatralandia bez potreby hotovosti. Čerpané služby je možné uhradiť na recepcii počas pobytu.
Ubytovací poriadok je platný od 1. 12. 2009

Ing. Róbert Šmitala
riaditeľ Holiday Village Tatralandia